ลูกค้ามาเยี่ยมชมศุภกิจทัศวรรณฟาร์ม STF

 

 

วันที  ๑๗-๐๒-๒๕๖๐ น้องเอกสิทธิ์ แก้วเจือ จากจังหวัด กระบี่

มาเยี่ยมชม "ศุภกิจทัศวรรณฟาร์มSTF" และเอาลูกนกสายป่าละอูเชื้อด่าง

ไปดูแลแทนทางฟาร์ม ๑ ตัว